Tepovanie Bratislava
Pre objednanie temínu nás kontaktujte
0944 490 605, info@profitep.sk

Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok pre upratovací servis, upratovacie služby, parné čistenie a tepovanie
Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení a spôsob vykonania uznaných opráv.
Vzťahuje sa na služby, ktoré zhotoviteľ prác odovzdal spotrebiteľovi.
1. Pri reklamácii postupujeme v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
2. Reklamácie sa vybavujú priamo u zákazníkov, pri odovzdaní predmetu diela. Za spoločnosť Pezu s.r.o. rieši reklamácie pán Peter Sládok. Telefonický kontakt 0944 490 605
3. Odovzdávajúci protokol zamestnanec /bod č.2 RP/ pri odovzdaní predmetu objednaného diela po skončení prác vyhotoví zo zákazníkom alebo zákazníkom poverenou osobou /poveriť stačí ústne člena rodiny alebo blízku osobu/ odovzdávací protokol, v ktorom zákazník alebo zákazníkom poverená osoba potvrdí kvalitu odvedených prác na predmetnom objednanom diele a taktiež nepoškodenosť priestorov a zariadenia. Zákazník alebo ním poverená osoba má právo uviesť všetky prípadné nedostatky do odovzdávajúceho protokolu, pre možnosť následnej reklamácii. Reklamácie vád, ktoré nie sú uvedené v odovzdávajúcom protokole nebudú uznané za oprávnené dodatočne.
4. Druhy reklamácií a ich vybavenie :
a) reklamácia v množstve dodaných prác, ceny, kvality.
b) pracovník /bod č.2 RP/, ihneď po oznámení reklamácie, vyhodnotí oprávnenosť a následne dohliadne na odstránenie všetkých uznaných nedostatkov.
c) reklamácia poškodenia predmetu diela alebo okolitého zariadenia a nekvality prác
d) pracovník /bod č.2 RP/ zaznačí ihneď po oznámení pri odovzdaní diela všetky zákazníkom uvedené nedostatky a poškodenia do odovzdávajúceho protokolu /bod č.4 RP/ a vyhotoví fotodokumentáciu nedostatkov a poškodení.
5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, zhotoviteľ písomne, ústne, telefonicky alebo emailom (elektronickou formou) oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.