Poctivé tepovanie s tradíciou
0944 490 605, info@profitep.sk

Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok pre upratovací servis, upratovacie služby, parné čistenie a tepovanie
Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení a spôsob vykonania uznaných opráv.
Vzťahuje sa na služby, ktoré zhotoviteľ prác odovzdal spotrebiteľovi.
1. Pri reklamácii postupujeme v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
2. Reklamácie sa vybavujú priamo u zákazníkov, pri odovzdaní predmetu diela. Alebo na našej prevádzke Pezu s.r.o. Pri sterlnici 6, 821 04 Bratislava v závislosti na povahe reklamácii a reklamovaného predmetu diela čistenia. Za spoločnosť Pezu s.r.o. rieši reklamácie pán Peter Sládok. Telefonický kontakt 0944 490 605
3. Odovzdávajúci protokol zamestnanec /bod č.2 RP/ pri odovzdaní predmetu objednaného diela po skončení prác vyhotoví zo zákazníkom alebo zákazníkom poverenou osobou /poveriť stačí ústne člena rodiny alebo blízku osobu/ odovzdávací protokol, v prípade nespokojnosti a vyrieknutia reklamácii v ktorom zákazník alebo zákazníkom poverená osoba potvrdí kvalitu a nekvalitu odvedených prác na predmetnom objednanom diele a taktiež nepoškodenosť alebo poškodenosť priestorov a zariadenia. Zákazník alebo ním poverená osoba má právo uviesť všetky prípadné nedostatky do odovzdávajúceho protokolu, pre možnosť následnej reklamácii z titulu dosušenia. Reklamácie vád, ktoré nie sú uvedené v odovzdávajúcom/ reklamačnom protokole nebudú uznané za oprávnené dodatočne.
4. Druhy reklamácií a ich prípadné vybavenie :
a) reklamácia v množstve dodaných prác, ceny, kvality.
b) pracovník /bod č.2 RP/, ihneď po oznámení reklamácie, vyhodnotí oprávnenosť a následne dohliadne na odstránenie všetkých uznaných nedostatkov, prípadne rozhodne o poskytnutí finančného plnenie vo výške primeranej zľavy z ceny za konkrétne reklamované práce.
c) reklamácia poškodenia predmetu diela alebo okolitého zariadenia a nekvality prác
d) pracovník /bod č.2 RP/ zaznačí ihneď po oznámení pri odovzdaní diela všetky zákazníkom uvedené nedostatky a poškodenia do odovzdávajúceho protokolu ktorý slúži ako záznam reklamácii zistených nedostatkov pri odovzdaní diela a prác /bod č.4 RP/ a vyhotoví fotodokumentáciu nedostatkov a poškodenía a pristúpi k procesu zvažovania a vyriešenia reklamácie.
5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, zhotoviteľ písomne, ústne, telefonicky alebo emailom (elektronickou formou) oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.